ثبت برند در کرج،تهران و ایران

مدارک  ثبت برند بین المللی در کرج عبارت است از:

 

۱-  ارائه ی درخواست نامه به اداره ی ثبت علائم تجالری جهت ثبت بین المللی با درج نام های کشور های مورد نظر

۲- ارائه ی معرفی نامه
که حتما باید برروی سربرگ شرکت که امضای مدیران و کسانی که حق امضا دارند با مهر رسمی شرکت باشد.
نکته: برای اشخااص حقوقی و در صورت مراجعه ی وکیل ارائه ی وکالتنامه به دادگستری واجب است.

۳- کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیران و سهامداران

۴- کپی برابر اصل روزنامه ی تاسیس و اخرین تغییرات شرکت

( در صورت ماجعه ی وکیل رسمی ارائه ی وکالتنامه و مدارک شناسای افراد شخصی حقیقی الزامی است)

۵- ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران به منظور مشاهده

۶- ارائه ی کپی گواهی ثبت علامت به منظور ضبط در پرونده یا کپی برابر اصل آن

۷- تکمیل فرم لاتین مخصوصی که ارائه میشود

۸- تحویل برگه ی محاسبه ی هزینه ها

۹- رسید پرداخت هزینه بررسی اظهار نامه ی بین المللی

 

مدارک ثبت برند بین المللی در کرج

 

ثبت برند بین المللی را به ما بسپارید

 

همانطور که در توضیحات گفته شده بود برای ثبت برند بین المللی نیازی به حضور شخص متقاضی نیست.

فرد متقاضی میتواند با سپردن کار به کارشناسان و وکلای حرفه ای ما کار ثبت برند  را سهولت ببخشند.

 

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 

 

 


دسته بندی: ,