دریافت کارت عضویت و بازرگانی

مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور و دریافت کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

 

  1. –اصل اظهار نامه ی ثبت ، در دفاتر بازرگانی باید از طریق آدرس سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx به ثبت رسیده باشد.

 

  1. در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

. ۳ -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۴- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)

۵ -ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

۶ -روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.)

۷ -اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).

۸ -اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

۹ -اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

 

 دریافت کارت عضویت و بازرگانی

تبصره های دریافت کارت عضویت و بازرگانی

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات.
( ICT ( ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند.)

تبصره ۲ : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند .
در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند
می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره ۳: افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند.
اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

 

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


دسته بندی: , ,