شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دو یا چند نفر مسئولیت شرکت را بر عهده دارند. در این شرکت ها هر شخص به اندازه مسئولیت خود در امور تجاری شرکت منتفع یا متضرر میگردد.

در شرکت های با مسئولیت محدود معمولاً سهام تقسیم نمی شود.

تعریف سهم الشراکه در شرکت های با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود تقسیم سهام ندارند بنابراین سهم و مسئولیت هر فرد در شرکت با میزان سهم الشراکه او مشخص می گردد.

سهم الشراکه چیست؟  سهم الشراکه یک واژه عربی به معنی سهم هر فرد در یک مشارکت است.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

اول- شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سهام میان شرکاء ندارد و هر شخص به میزان مشارکت مالی خود در شرکت در قبال سود و زیان شرکت متضرر خواهد شد.

دوم – سود قروض و دیون شرکت براساس میزان سهم الشراکه هر فرد او را متنفع و یا متضرر می کند.

سوم – در شرکت های با مسئولیت محدود برای انتقال سهم بین اشخاص میباید قراردادی در دفتر اسناد رسمی بین طرفین به امضاء برسد. (با توجه به عدم وجود سهام دیگر امکان انتقال سهام های بی نام نیز میسر نیست.)

چهارم- شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو عضو باید داشته باشد.

 

ثبت شرکت اندیشمندان مسئولیت محدود

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود نوعی شرکت است که باید در زمینه تجاری فعالیت نماید.  این بدان معنا است که شرکت با مسئولیت محدود نمیتواند فعالیت غیر تجاری داشته باشد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • حداقل سرمایه ۱ میلیون تومان
  • ارائه مدارک هویت فردی برای مدیران شرکت
  • گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیت مدیره
  • ارائه فرم های تقاضا نامه ثبت شرکت

 

شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت با مسئولیت محدود مدیر براساس اصول تعیین شده در اساسنامه شرکت تعیین میشود. مسئولیت مدیران در شرکت های با مسئولیت محدود، مسئولیت مدنی و مسئولیت تجاری میباشد. این مسئولیت ها بر طبق ماده ۱۰۱ مورد بحث قرار گرفته است.

اختیارات شرکت های با مسئولیت محدود براساس اساسنامه شرکت تعیین میگردد.

با توجه به اینکه شرکت های با مسئولیت محدود تنها توسط اساسنامه شرکت محدود میشوند. ثبت اصولی شرکت و دریافت مشاوره حرفه ای در زمینه تنظیم اساسنامه بسیار اهمیت دارد.

سایر خدمات اندیشمندان البرز

 

 


کلیدواژه ها:

دسته بندی: ,