اخذ گرید پیمانکاری ملزم رعایت یکسری الزامات است که در این مقاله به تعدادی از آنها میپردازیم

۱-پیمانکار باید حفاظت فردی و بهداشت کار را رعایت کند.

قبل از شروع کار،ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما درخواست می کند.

و پس از دریافت آن ها و هماهنگی های لازم و تایید نهایی کارفرما،پیمانکار باید از آن پس،به آن ها عمل نماید.

باید تمامی این شرایط را عمل کند.

به هر حال پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات  متعارف را رعایت کند.

۲- پیمانکار باید عملیات تجهیز کارگاه را،در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه،در حد توان به انجام برساند.

در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای،برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد،پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

۳-حفاظت  فیزیکی از کارها از وظایف پیمانکار است.

از جمله شامل نحوه حصارکشی،روشنایی،آتش نشانی،حراست و حفاظت از مصالح،تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی.

 

۴-پیمانکار موظف است که سریعا پس از تحویل کارگاه،با توجه به فهرست تعیین شده تجهیز،طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندسین مشاور،آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

۵-کارفرما بر طبق الزامات رتبه بندی شرکت ساجات با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب،برق،گاز و مخابرات،پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی معرفی میکند.

مانند برای گرفتن انشعاب آب،برق،گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان.

۶-پیمانکار بر طبق الزامات رتبه بندی شرکت،موظف است به هزینه خود ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه در برابر حوادث اتفاقی احداث میکند،مانند آتش سوزی و سیل بیمه کند.

موسسه حقوقی اندیشمندان البرز در کلیه ی اموز ثبتی و حقوقی میتواند به نحو احسن به شما کمک کند

جهت مشاوره ی رایگان با شماره ی ۰۹۱۲۱۶۱۱۶۹۰ تماس حاصل نمایید

 

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


کلیدواژه ها:

دسته بندی: