موضوع : اصلاح شرايط اختصاصي آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران

 

 

به استناد مواد (۱۷ (و (۱۸ ،(تبصـره مـاده ۶ ( )و تبصـره مـاده (۲۰ (آيـين نامـه طبقـه بنـدي و تشـخيص صـلاحيت
پيمانكــاران، مصــوبات شــماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـــ مــورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ و شــماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـــ مــورخ
۱۶/۱۲/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران و بخشنامه شماره ۳۱۳۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/ ۴ /۱۳۸۹ ،به پيوست اصلاحات بعمـل آمـده
براي اجرا ابلاغ ميشود:
۱ ـ معادل امتياز توان مالي جدول پيوست ۱ ( )بخشنامه فوق  الذكر به روش زير بدست ميآيد:
معادل امتياز توان مالي (گردش مالي، توان مالي جاري و توان مالي بلندمدت بـه ميليـون ريـال) براسـاس ميـانگين
امتياز مالي سه سال آخر اظهارنامه مالياتي منتهي به آخرين درخواست شركت تعيين ميگردد.
۲ ـ به توضيحات جدول پيوست ۱ ( )بخشنامه فوقالذكر بندهاي ذيل اضافه ميگردد:
۲ ـ ۱ ـ كليه افراد امتيازآور (مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و پرسنل) بايد داراي حداقل ۳۶ ماه سابقه مفيـد در چهـار
سال منتهي به آخرين درخواست تشخيص صلاحيت پيمانكار باشند (آخـرين سـابقه بيمـه پرسـنل بايـد در كارگـاه
شركت متقاضي باشد).
۲ ـ ۲ ـ براي پايه هاي ۱ ،۲ و ۳ ،مجموع امتياز پرسنل امتيازآور به اندازه حداقل امتياز لازم براي كاركنان
امتيازآور در جدول پيوست ۱ ( )بخشنامه شماره ۳۱۳۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/ ۴ /۱۳۸۹ الزامي است.
 

مهم ترین خدمات اندیشمندان البرز عبارتند از:

 


دسته بندی: